• Bez więzadła krzyżowego da się grać!

  Dwa Puchary Polski, Superpuchar Polski oraz dwa Mistrzostwa Polski!

  To wszystko osiągnięte bez więzadła krzyżowego przedniego (ACL). A wcześniej dwie operacie rekonstrukcji, 2 razy po 10–11 miesięcy bardzo intensywnej rehabilitacji. Pomimo tego, kolano ucieka po raz trzeci podczas zwykłego manewru pod koszem.

  Wtedy decyzja – zamiast operacji rehabilitacja metodą RSQ1. Po 4 miesiącach powrót do pełnej formy i życiowe sukcesy.

  Jest to historia koszykarki Aldony Morawiec, występującej przez wiele sezonów w zespole Arki Gdyni, a także w reprezentacji Polski 3x3.

  Narzuca się pytanie – dlaczego po udanych operacjach rekonstrukcji więzadła ACL oraz po długiej i intensywnej rehabilitacji dwukrotnie dochodziło do ponownej kontuzji podczas wykonywania normalnych sportowych ruchów?

  W standardowej metodologii rehabilitacji po rekonstrukcji ACL bardzo dużo uwagi zwraca się na siłę, a za mało na sposób pracy mięśni, czyli inaczej mówiąc na wzorce ruchowe.

  Metodą RSQ1 bardzo szybko trenujemy nie tylko siłę mięśni, ale jednocześnie poprawne wzorce ruchowe.

  Robimy to tak skutecznie, że jest możliwe osiągnięcie pełnej stabilności kolana bez rekonstrukcji więzadła.

  Jak ważny jest aspekt sposobu pracy mięśni świetnie ilustruje bardzo podobna historia wyczynowego kitesurfera Petara Pavlovica, która jest dostępna na naszej stronie pod linkiem https://solvano.pl/historie-pacjentow/these-were-the-best-3-days-since-my-surgery

  Natomiast w tekście „Nie tylko siła” posłużyłem się przykładem kontuzji Petara w celu zilustrowania, jak ważnym w skutecznej rehabilitacji jest położenie nacisku na szybkość reakcji mięśni oraz ich sposób pracy (wzorce ruchowe): https://solvano.pl/blog/2019–08–14-nie-tylko-sila

  Pełna historia powrotu Aldony Morawiec do pełnej formy po trzeciej kontuzji jest dostępna tutaj

  https://solvano.pl/historie-pacjentow/bez-wiezadla-krzyzowego-da-sie-grac

   

  *****************

  Without cruciate ligament you can play!

   

  Two Polish Cups, Polish Super Cup and two Polish Championships!

  All this achieved without the anterior cruciate ligament (ACL). And before that, two reconstructive surgeries, two times 10–11 months of very intensive rehabilitation. Despite this, the knee twists for the third time during the usual maneuver under the basket.

  Then the decision was made to use RSQ1 rehabilitation instead of surgery. After 4 months she came back to full form and achieved lifetime successes.

  This is the story of Aldona Morawiec, a basketball player, who played for many seasons in Arka Gdynia, as well as in the Polish national 3x3 team.

  The question arises — why, after successful ACL ligament reconstructive surgery and long and intensive rehabilitation, did she get re-injured twice while performing normal sports movements?

  In the standard methodology of rehabilitation after ACL reconstruction, much attention is paid to strength, and not enough to the way the muscles work, or in other words to movement patterns.

  With the RSQ1 method, we quickly train not only muscle strength but also correct movement patterns.

  We do this so effectively that it is possible to achieve full knee stability without ligament reconstruction.

  How important is the aspect of the way the muscles work is perfectly illustrated by a very similar story of a professional kitesurfer Petar Pavlovic, his is available on our website under the link https://solvano.pl/historie-pacjentow/these-were-the-best-3-days-since-my-surgery.

  And in the text „Not only strength” I used the example of Petar’s injury to illustrate how important in the successful rehabilitation is the emphasis on the speed of muscle response and the way they work (movement patterns): https://solvano.pl/blog/2019–08–14-nie-tylko-sila

  The full story of Aldona Morawiec’s return to full form after the third injury is available here:

  https://solvano.pl/historie-pacjentow/bez-wiezadla-krzyzowego-da-sie-grac

 • Dr Henk van der Hoeven o RSQ1

  Dr Henk van der Hoeven to wybitny holenderski chirurg-ortopeda. Dzięki rozległej wiedzy medycznej oraz 36 letniemu doświadczeniu, między innymi w pracy ze sportowcami, dr Henk van der Hoeven jest konsultantem medycznym holenderskich reprezentacji w piłce nożnej, snowboardu, tenisa, piłki ręcznej, judo.

  Na poniższym filmie dr Henk van der Hoeven wyjaśnia dlaczego RSQ1 różni się od innych urządzeń fizjoterapeutycznych.

  W filmie wypowiadają się również inni wybitni specjaliści medycyny sportowej jak dr Paolo Manetti, Dyrektor Zespołu Medycznego w ACF Fiorentina, Rick Menick, Deyrektor Zespołu Medycznego Ajax, Kim van Wijk, fizjoterapeutka żeńskiej reprezentacji Holandii w piłce nożnej,

 • Praca doktorska na temat metody RSQ1

  W dniu 18 listopada 2021 na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu odbyła obrona rozprawy doktorskiej Aleksandry Rywackiej pt. WPŁYW NEUROELEKTROSTYMULACJI (metodą RSQ1) NA PARAMETRY SIŁOWO-PRĘDKOŚCIOWE MIĘŚNI PROSTOWNIKÓW STAWU KOLANOWEGO U OSÓB ZDROWYCH W WIEKU 22 – 30 LAT.

  Urządzenie RSQ1 jest rodzajem elektrostymulatora nerwowo-mięśniowego (NMES). Odróżnia się od innych urządzeń tego typu dwoma istotnymi cechami:

  - emituje jednocześnie dwa sygnały, jeden o wysokiej częstotliwość 10 000 Hz, a drugi o niskiej częstotliwości, którą można zmieniać w zakresie 40–500 Hz,

  - oba sygnały są modulowane w unikalny sposób, który określa się jako podwójnie eksponencjalny. 

  Podczas zabiegu RSQ1 te dwa rodzaje prądów nakładają się na siebie i dzięki temu ich właściwości łączą się. Symultanicznie z elektrostymulacją uczestnik wykonuje ćwiczenia, które są indywidualnie dobierane do jego potrzeb.

  Aleksandra Rywacka zajmowała się elektrostymulacją typu RSQ1 od 7 lat, zarówno w praktyce fizjoterapeutycznej, jak i od strony naukowej. 

  W obronionej pracy doktorskiej Aleksandra Rywacka prezentuje bardzo ciekawe wyniki swojego eksperymentu badawczego.

  Między innymi, w grupie badanej wykonującej ćwiczenia połączone z elektrostymulacją RSQ1 zaobserwowano przyrosty wartości obwodów ud średnio o 0,69 cm/0,58 cm. Natomiast w grupie kontrolnej, która wykonywała takie same ćwiczenia, ale bez użycia RSQ1 przyrosty te wynosiły odpowiednio 0,16 cm/0,09 cm, czyli około 4–6 razy mniej.

  Analizowano również parametry siłowo-prędkościowe w warunkach pracy statycznej oraz dynamicznej i zaobserwowano, że wartości szczytowego momentu siły mięśni prostowników i zginaczy stawu kolanowego zwiększyły się istotnie statystycznie w grupie badanej. Natomiast w grupie kontrolnej nie wykazano takich zmian.

  Co ciekawe, w przeprowadzonym eksperymencie zaobserwowano, że w grupie badanej doszło także do zmian istotnych statystycznie w procentowym stosunku momentów siły agonistów do antagonistów zarówno w warunkach pracy statycznej jak i dynamicznej.

  Poprawa wartości tego parametru zmniejsza ryzyko wystąpienia kontuzji stawu kolanowego, co oznacza, że sesje RSQ1 nie tylko zwiększają masę mięśniową, moment siły mięśniowej, czy wytrzymałość mięśni, ale także mają zastosowanie profilaktyczne.

  Warto zwrócić uwagę na fakt, osiągnięte rezultaty były efektem 10 sesji, gdzie część treningowa trwała tylko 25 minut.

  Pełny tekst rozprawy Aleksandry Rywackiej jest dostępny pod linkiem: https://awf.wroc.pl/nauka/wydzial-fizjoterapii/obrona-rozprawy-doktorskiej-mgr-aleksandra-rywacka

   ********************

  Doctoral dissertation on the RSQ1 method

  On 18 November 2021 Aleksandra Rywacka defended a PhD thesis at the University of Physical Education in Wrocław, entitled: „THE EFFECT OF NEUROELECTROSTIMULATION (using the RSQ1 method) ON STRENGTH AND SPEED PARAMETERS OF KNEE EXTENSORS IN HEALTHY INDIVIDUALS 22–30 YEARS OLD”.

  The RSQ1 device is a type of neuromuscular electrostimulator (NMES). It differs from other devices of this type by two important features:

  - it emits two signals simultaneously, one with a high frequency of 10,000 Hz and the other with a low frequency that can be varied between 40 and 500 Hz,

  - both signals are modulated in a unique way, which is described as double exponential.

  During RSQ1 treatment, these two types of currents overlap and due to this, their properties are combined. Simulatnousley with the electrostimulation the participant performs exercises that are individually selected according to his/her needs.

  Aleksandra Rywacka has been dealing with this type of electrostimulation for 7 years, both in physiotherapy practice and from the scientific side.

  In her defended dissertation Aleksandra Rywacka presents very interesting results of her research experiment.

  Among other things, in the group performing the exercises combined with RSQ1 electrostimulation, an average increase in thigh circumference of 0.69 cm/0.58 cm was observed. However, in the control group, which performed the same exercises but without the use of RSQ1, these increases were 0.16 cm/0.09 cm respectively, i.e. about 4–6 times less.

  The force-velocity parameters under static and dynamic work conditions were also analyzed and it was observed that the peak force moment values of the extensor and flexor muscles of the knee joint increased statistically significantly in the study group. In contrast, the control group did not show such changes.

  Interestingly, in the experiment conducted, it was observed that in the study group there were also statistically significant changes in the percentage ratio of agonist to antagonist force moments in both static and dynamic work conditions.

  Improving the value of this parameter reduces the risk of knee joint injury, which means that RSQ1 sessions not only increase muscle mass, muscle strength moment, or muscle endurance but also have a preventive use.

  It is worth noting that the achieved results were the effect of 10 sessions, where the training part lasted only 25 minutes.

  The full text of Aleksandra Rywacka’s thesis is available at: https://awf.wroc.pl/nauka/wydzial-fizjoterapii/obrona-rozprawy-doktorskiej-mgr-aleksandra-rywacka

 • RSQ1 w US LECCE

  US LECCE to kolejny włoski klub piłkarski, w którym będzie używany elektrostymulator RSQ1 do przyspieszania rehabilitacji i regeneracji zawodników.

  Na zdjęciu Dr Cristiana Ulivi reprezentująca RSQ1 we Włoszech z zespołem medycznym US LECCE po zakończonym szkoleniu z metody RSQ1.

 • RSQ1 w Lechu Poznań!

  Wczoraj odbyło się szkolenie zespołu fizjoterapeutów Lecha Poznań z metodologii stosowania elektrostymulatora nerwowo-mięśniowego RSQ1. Dzięki temu zawodnicy Lecha będą mogli dużo szybciej wracać do pełnej formy po kontuzjach.

  W ten sposób Lech dołączył do takich słynnych klubów europejskich jak na przykład Ajax, Roma, Fiorentina, Milan, Utrecht, Vitesse, Udinese Calcio, Empoli gdzie również stosowana jest metoda RSQ1.

 • Już 13 z 20 klubów Serie A używa RSQ1!

  Dr Cristiana Ulivi reprezentująca RSQ1 we Włoszech przeprowadziła dzisiaj szkolenie dla personelu medycznego SSC Neapol, który kupił urządzenie RSQ1 do leczenia swoich zawodników.

  Oznacza to, że 13 z 20 czołowych włoskich klubów używa RSQ1.

 • Piotr Maruszewski i RSQ1

  Piotr Maruszewski to były wyczynowy snowboardzista alpejski, później wieloletni trener przygotowania motorycznego w różnych dyscyplinach sportu, a od lata 2018 trener reprezentantki Polski w biegu przez płotki Karoliny Kołeczek.

  Ta niezwykle utalentowana zawodniczka w okresie juniorskim zdobywała medale w Mistrzostwach Europy. Niestety, jak to określił Piotr Maruszewski:

  Była diamentem, lecz z czasem pojawiło się na nim coraz więcej rys.”

  Połączenie nowocześnie odważnych metod treningowych stosowanych przez Piotra Maruszewskiego  z doświadczeniem zawodniczym Karoliny Kołeczek, jej talentem, etyką pracy, no i przed wszystkim, otwarciem się na nowe „rewolucyjne” podejście zaowocowało skokową poprawą wyników osiągniętą w zaledwie 12 miesięcy.

  Ważnym aspektem nowego podejścia do treningu było, między innymi, zwrócenie istotnie większej uwagi na aspekt neurologiczny, co Piotr Maruszewski opisał w wywiadzie dla www.bieganie.pl :

  „Ja czuję się trochę jak neurolog. Pracuję nad tym, żeby przez Karolinę płynął jak najszybciej prąd.”

  Niejako idąc za ciosem, w dość naturalny sposób zrodziła się koncepcja włączenia do pracy treningowej elektrostymulatora neurologicznego RSQ1. To unikalne urządzenie, stosowane w najlepszych ośrodkach medycyny sportowej, a także przez czołowych sportowców, będzie od dzisiaj pomagać Karolinie Kołeczek, a także innym sportowcom trenującym pod okiem Piotra Maruszewskiego w jego poznańskim studio „Mali Atleci”.

 • Szkolenie RSQ1 w AC Milan

  Dr Cristiana Ulivi z Rzymu, przedstawicielka RSQ1 we Włoszech, od wielu lat pomaga czołowym sportowcom w szybkim wyleczeniu kontuzji. Wczoraj prowadziła szkolenie dla zespołu medycznego AC Milan na temat zastosowania RSQ1 w rehabilitacji i treningu. Na zdjęciu z Bruno Dominici, trenerem przygotowania fizycznego AC Milan.

 • Kevin Mayer „naprawia” kostkę z RSQ1

  Kevin Mayer, wielokrotny mistrz świata w dziesięcioboju, aktualny rekordzista świata z wynikiem 9126 punktów, na co dzień trenuje z wykorzystaniem RSQ1. Również, jak widać na zdjęciu, w przyspieszonym trybie „naprawia” kontuzje.

 • Zerwane ACL: operacja czy rehabilitacja?

  W marcu 2014 ukazał się bardzo ciekawy przegląd systematyczny oraz metaanaliza porównująca efekty rekonstrukcji ACL z postępowaniem nie-operacyjnym (1). Po przeglądnięciu 943 artykułów i przeprowadzeniu metaanalizy 16 publikacji spełanijących kryteria badania, autorzy doszli do wniosku, że jeżeli chodzi o sprawność funkcjonalną, istnieje ograniczona ilość dowodów potwierdzających wyższość rekonstrukcji nad rehabilitacją. Przeanalizowano również stopień zagrożenia degeneracją stawu kolanowego w pierwszych 20 latach po urazie i okazało się, że jest on w obu metodach leczniczych bardzo podobny. Ponieważ nie udało się znaleźć dowodów naukowych wskazujących na wyższość rekonstrukcji nad postępowaniem konserwatywnym (nie-operacyjnym), autorzy proponują, by przed podjęciem ewentualnej decyzji o operacji pacjenci odbyli rehabilitację.

  Nieco nowsza praca ze stycznia 2018 roku bezpośrednio porównuje efekty rekonstrukcji ACL z wykorzystaniem ścięgna mięśni kulszowo goleniowych z rehabilitacją metodą treningu nerwowo-mięśniowego u pacjentów uprawiających sport rekreacyjnie (nie wyczynowo) (2). Badanie objęło 82 pacjentów, których podzielono na dwie grupy: u 43 pacjentów operacyjnie zrekonstruowano ACL, a u 39 pacjentów zastosowano rehabilitację. Przez okres co najmniej 5 lat od urazu oceniano subiektywną funkcjonalność kolana, jak i również kilka obiektywnych parametrów. Autorzy opracowania stwierdzili, że wczesna rekonstrukcja ACL nie jest warunkiem koniecznym dla powrotu do rekreacyjnego uprawiania sportu.

  Natomiast w opracowaniu z kwietnia 2012 autorzy opisują 14 aktywnych sportowo pacjentów, u których zdiagnozowano całkowite zerwanie ACL (rezonans magnetyczny oraz badanie fizykalne) i rekomendowano rekonstrukcję (3). Z różnych względów operacja nie została wykonana, a mimo tego przeprowadzone po dwóch latach identyczne badania wykazały pełną ciągłość ACL. W ocenie funkcjonalnej 10 kolan uznano za normalne, a 4 za prawie normalne. Co najważniejsze, wszyscy pacjenci wrócili do aktywności sportowej na poziomie sprzed kontuzji.

 • Zerwane ACL odbudowane bez operacji!

  Mateusz Franczak, zawodowy akrobatyczny jeździec konny i kaskader filmowy, cztery lata temu podczas treningu zerwał więzadło krzyżowe przednie (ACL) w prawej nodze. Zerwanie zastało potwierdzone rezonansem magnetycznym oraz testami manualnymi podczas konsultacji u doświadczonego chirurga-ortopedy, który zalecił rekonstrukcję. Ponieważ był to kluczowy moment w karierze, Mateusz nie chciał tracić 9–12 miesięcy koniecznych do pełnej rehabilitacji kolana po operacji. Kiedy przyszedł do naszego gabinetu nie był w stanie zgiąć ani wyprostować kolana. Po 10 sesjach elektrostymulacji neurologicznej przeprowadzonych w ciągu 10 dni noga był w pełni funkcjonalna — był w stanie wykonywać ekstremalne ewolucje w pełnym, galopie.

  Przez cały okres 4 lat zrehabilitowane kolano nigdy nie zawiodło, pomimo niezwykłej aktywności Mateusza. Po podjęciu współpracy z Apassionata oraz Ukrainian Cossacks, najbardziej znanymi w Europie grupami organizującymi rozrywkowe pokazy końskie, Mateusz uczestniczył w kilku dużych widowiskach: Großen Preis von Sachsen” w Chemnitz, „Pfingst Turnier” w Wiesbaden (15 000 widzów), World Championship Western,, „Americana 2017”. Kiedy zastał członkiem drużyny Mario Luraschi pracował w kilku produkcjach filmowych, oraz przez cały rok jako kaskader koński w Europa Park — największym parku rozrywki Europy. W tym okresie wykonał blisko 700 kontrolowanych upadków z konia w pełnym galopie.

  Niestety, w marcu 2018 podczas intensywnej sesji treningowej Mateusz zerwał ACL w lewej nodze. Ten wypadek był poważniejszy, ponieważ więzadło urwało się ze znaczymy fragmentem jednej z kości (zerwanie awulsyjne). Podczas operacji rekonstrukcji konieczne było zastosowanie dodatkowego bolca, aby umożliwić zamocowanie przeszczepu.

  Diagnozując nową kontuzję Mateusz postanowił zrobić rezonans prawego kolana. Wynik był zaskakujący — na rezonansie nie ma żadnego śladu uszkodzenia ACL w przeszłości!
  Pełny tekst historii Mateusza jest dostępny tutaj: https://rsq1polska.pl/historie-pacjentow/zerwane-acl-odbudowane-bez-operacji 

   

 • 9126 – nowy rekord świata Kevina Mayera!

  Czołowy dziesięcioboista francuski Kevin Mayer właśnie ustanowił nowy rekord świata. W osiągnięciu tego, a także wielu poprzednich sukcesów, pomógł mu Jerome Simian, trener mistrzów, właściciel Synaptic Atheltics, przedstawiciel RSQ1 we Francji. Patrz zdjęcie. 

 • AS Roma kupuje kolejne RSQ1!

  W AS Roma już od 2013 roku stosowano urządzenia RSQ1 w celu przyspieszenia rehabilitacji kontuzjowanych piłkarzy. Pozytywne doświadczenia skłoniły zespół medyczny do zakupu kolejnego neuroelektrostymulatora RSQ1.

   

   

 • RSQ1 na Mistrzostwach Świata w Lacrosse!

  Mikołaj Buszko, reprezentant Polski w Lacrosse, na kilka tygodni przed Mistrzostwami Świata podczas meczu ligowego uległ poważnej kontuzji barku. Nie tylko wyjazd na mistrzostwa stanął pod znakiem zapytania. Podczas badania na SOR postawiono zalecenie by Mikołaj zaprzestał uprawiania tego sportu. Dzięki szybkiej rehabilitacji metodą RSQ1 Mikołaj wrócił do pełnej formy w 4 tygodnie. Jak sam mówi: „Mecz finałowy (Ligi Polskiej) rozegrałem w miesiąc po kontuzji, a w Izraelu, dwa miesiące po wypadku, zagrałem 8 meczów w 8 dni. W głowie nie miałem żadnych oporów i niepewności co do barku — zarówno przy strzałach, podaniach czy walce o piłkę.” Podczas rozgrywek używał RSQ1 do przyspieszenia regeneracji organizmu po wysiłku oraz do „naprawiania” drobnych kontuzji. Pełna relacja Mikołaja jest dostępna pod linkiem.

 • RSQ1 w Dubaju

  Al-NASR Sports Club z Dubaju to najstarszy klubu piłkarski w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.  Dzięki zakupieniu elektrostymulatora RSQ1 zespól medyczny tego znanego klubu będzie mógł pomagać piłkarzom w leczeniu kontuzji z wykorzystaniem metody RSQ1.

 • Caterina Bosetti na zabiegu RSQ1 w Villa Stuart Medical Center.

  Villa Stuart Medical Center w Rzymie to działające od 1947 roku centrum medyczne znane w sporcie wyczynowym z najwyższego poziomu opieki lekarskiej (FIFA Medical Center of Excellence).

  W szpitalu dysponującym 50 łóżkami wykonywane jest 300 trudnych operacji rocznie. Ponad 50 profesjonalnych klubów piłkarskich skorzystało z pomocy włoskich specjalistów. Pośród najnowocześniejszych technik rehabilitacyjnych w Villa Stuart wykorzystywana jest również od wielu lat metoda RSQ1.

  Na zdjęciu Caterina Bosetti, reprezentantka Włoch w siatkówce, z terapeutami w Villa Stuart z po zabiegu metodą RSQ1.

 • Agnieszka Janasiak wraca do formy

  We wczorajszym Biegu Smoka Agnieszka Janasiak zwyciężyła na dystansie 10 km z czasem 37:49. Chociaż to dokładnie o 3 minuty wolniej niż jej rekord życiowy, to zarówno sam start jak i miejsce na podium potwierdzają powrót do formy po złamaniu kości strzałkowej, operacji i intensywnej rehabilitacji. Cieszymy się z Agnieszką i gratulujemy.

 • Trener Mistrzów Jerome Simian o RSQ1.

  Jerome Simian, właściciel Synaptic Athletics w Lionie używa metody RSQ1 do rehabilitacji i treningu. Zajmuje się wyczynowymi zawodnikami ze światowej czołówki oraz amatorami. Jego podopieczni wystąpili w 10 finałach Olimpiad i Mistrzostw Świata, zdobyli 4 tytuły Mistrzów Świata oraz liczne tytuły mistrzów krajowych. W jego ośrodku trenują między innymi Mélina Robert Michon, Kévin Mayer, Alexandra Tavernier, Gary Stal, Romain Barras, Marie France Dubreuil et Patrice Lauzon, Lukas Moutarde, Philippe Cavoret, a także od kilku lat Caroline Garcia (na zdjęciu).

  „ RSQ1 ma szerokie zastosowanie w treningu i rehabilitacji sportowców, od przygotowania ich tak, aby mogli osiągnąć najlepszą formę zarówno w treningu jak podczas zawodów, do rehabilitacji i szybkiego powrotu do sportu w przypadku kontuzji, chociaż regularne używanie RSQ1 sprawia, że kontuzje są raczej rzadkie. RSQ1 nie ma odpowiednika jeżeli chodzi o odtworzenie poprawnej biomechaniki po kontuzji i usunięcie przyczyn kontuzji, pozwalając by organizmy wyleczył się szybciej niż wydaje się to możliwym. Używamy go codziennie.”

   

 • Czołowa polska Maratonka Agnieszka Janasiak w naszym gabinecie

  Częste w ostatnich latach kontuzje nie pozwalały Agnieszcze Janasiak na powtórzenie świetnych wyników (między innymi Wicemistrzostwo Polski w maratonie 2009). Ostatni wypadek to złamanie kości strzałkowej przy niefortunnym upadku podczas treningu w grudniu 2017. Konieczna okazała się operacja zespolenia i ograniczenie ruchu, co doprowadziło do znacznej degeneracji i osłabienia mięśni. Wykorzystując niezwykłe możliwości metody RSQ1 pomogliśmy Agnieszce odbudować masę i siłę mięśniową. Równocześnie za pomocą metody NTS mogliśmy zlokalizować i wyeliminować dysfunkcje biomechaniczne i neurologiczne, które były przyczyną powtarzających się kontuzji.

  Mamy nadzieję, że dzięki temu Agnieszka już w krótce będzie mogła w pełni wykorzystać swój nadzwyczajny talent biegowy.

 • Patryk Lewandowski w gabinecie Marcina Krzywickiego

  W gabinecie SOLVANO-RSQ1 Marcina Krzywickiego w Bydgoszczy zawodnik MMA Patryk Lewandowski przygotowywał się do walki z Bartoszem Zawadzkim w ramach gali Slufgest w Murowanej Goślinie, która odbędzie się 13 kwietnia 2018. Więcej informacji po linkiem.

   

 • Lekarz Empoli Calcio o RSQ1

  Paolo Manetti pracuje obecnie jako lekarz sportowy oraz dyrektor zespołu medycznego Empoli Calcio. Przed podjęciem pracy w Empoli Calcio przez 15 lat pracował w ACF Fiorentina. Oprócz aktywności w świecie piłki nożnej Paolo Manetti jest zaangażowany na uniwersytecie florenckim oraz w różnych klinikach w regionie Florencji.

  Potencjał terapeutyczny RSQ1 jest unikalny. Urządzenie to komunikuje się z systemem nerwowym zwiększając jego efektywność, szczególnie w sytuacji obniżonej sprawności. Pozwala to na skorygowanie różnych wzorców kompensacyjnych, które mogą powstać na skutek urazu, bez ryzyka uszkodzenia tkanek. Oczywiście koniecznym jest stosowanie się do odpowiednich procedur, z jednoczesnym uwzględnianiem specyficznej reakcji sportowca.

  Umożliwia to rozpoczęcie treningu siły w wczesnej fazie rehabilitacji pourazowej, co pozwala na pozytywne rokowania w zakresie prewencji ponownych urazów.

  W moim doświadczeniu zaobserwowałem wielkie korzyści, zarówno w rehabilitacji urazów mięśni jak i w zwiększaniu siły mięśniowej, w sytuacjach gdzie klasyczna rehabilitacja napotykała trudności, jak na przykład w poważnych chondropatiach.

  Zastosowanie RSQ1 nie zastępuje klasycznych metod rehabilitacyjnych, ale je uzupełnia, prowadząc do lepszych efektów w znaczeniu szybkości i skuteczności.”

 • Dyrektor Milanlab o metodzie RSQ1

  Daniele Tognaccini, dyrektor ośrodka naukowego AC Milan — Milanlab:

  "Pracuję z zawodowymi sportowcami w takich dyscyplinach jak piłka nożna, koszykówka, siatkówka, narciarstwo, pływanie od 30 lat, a przez ostatnie 20 lat w AC Milan jako trener sportowy i kondycyjny oraz dyrektor Milanlab (ośrodek naukowy).

  Pracowałem z RSQ1 od blisko 5 lat i w mojej opinii jest to unikalne narzędzie pomagające rozwiązać problemy mięśniowe, które mogą poważnie wpłynąć na osiągnięcia moich zawodników.

  Zastosowanie tego urządzenia pozwala mi zoptymalizować trening i fazę regeneracji w zakresie siły, mobilności, koordynacji ruchowej oraz zminimalizować negatywne efekty treningu. Jedną z głównych cech urządzenia RSQ1, którą zaobserwowałem jest zdolność do skrócenia czasu niezbędnego do odzyskania siły, koordynacji i funkcjonalności po urazie.

  W dziedzinie treningu RSQ1 posiada unikalną zdolność (unikalną w świecie medycznych urządzeń elektrycznych) do jednoczesnej pracy nad skorygowaniem kompensacyjnych wzorców ruchowych oraz wzmacnianiem mięśni umożliwiając w ten sposób sportowcom osiągnąć wyższy poziom sprawności.

  Zastosowane w rehabilitacji urazów mięśniowo-szkieletowych urządzenie to umożliwia istotne skrócenie czasu rehabilitacji, a ponadto, nie tylko skutecznie rozwiązuje problem, ale pomaga sportowcom uniknąć ubytków siły mięśniowej, a nawet zwiększyć tę siłę w okresie rehabilitacji. Oznacza to zatem szybszy powrót na boisko.

  Nie wydaje mi się możliwe porównanie pracy z RSQ1 a jakimkolwiek innym systemem, używającym sygnałów elektrycznych czy też nie, ponieważ RSQ1 dysponuje skutecznością w znaczeniu czasu i jakości, która nie jest do osiągnięcia przez żadne inne urządzenie.”

 • Dziewiąte RSQ1 w Holenderskim Związku Piłki Nożnej

  Centrum Medycyny Sportowej przy Holenderskim Związku Piłki Nożnej (KNVB) zakupiło właśnie kolejne, dziewiąte już, urządzenie RSQ1.

  Kadra medyczna KNVB, która zajmuje się sportowcami z najwyższej półki, podejmując tę decyzję jednoznaczne potwierdza swoje zadowolenie ze skuteczności rehabilitacji z wykorzystaniem metody RSQ1.

 • 18
  grudnia

  Testy kliniczne uzasadniają zastosowanie elektrostymulacji po rekonstrukcji ACL

  Opublikowany niedawno przez Hauger et al. (2017) w Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy systematyczny przegląd pod tytułem „Neuromuscular electrical stimulation is effective in strengthening the quadriceps muscle after anterior cruciate ligament surgery” pokazuje znaczący wzrost siły mięśnia czworogłowego uda w przypadkach, gdy po operacji rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL), w uzupełnieniu do klasycznej rehabilitacji, zastosowano nerwowo-mięśniową elektrostymulację (NMES — NeuroMuscular Electrical Stimulation).

  Zespół naukowców przeanalizował wyniki 11 randomizowanych testów klinicznych, w których zbadano wyniki rehabilitacji po rekonstrukcji ACL, porównując efekty połączenia standardowej rehabilitacji z NMES z grupą kontrolną, w której nie stosowano NMES.

  Dziewięć spośród jedenastu badań wykazało znaczącą przewagę połączenia elektrostymulacji nerwowo-mięśniowej ze standardową rehabilitacją.

  W przeprowadzonych testach klinicznych stosowano wiele rodzajów elektrostumulatorów z różnymi parametrami sygnału, ale na uwagę wskazuje fakt, że w 9 z 11 badań zabiegi wykonywano z maksymalną możliwą do zaakceptowania intensywnością.

  Powyższy wniosek badaczy uzasadnia użycie eletrostymulatora RSQ1 w rehabilitacji po rekonstrukcji ACL, ponieważ zastosowane w nim dwa jednocześnie emitowane sygnały umożliwiają przeprowadzenie zabiegów z wyjątkowo wysoką intensywnością.

   

  Pełny tekst artykułu jest dostępny pod linkiem.

 • 1
  września

  GABINET MARCINA KRZYWICKIEGO JUŻ DZIAŁA

  Zgodnie z planem od dzisiaj przyjmuje pacjentów gabinet Marcina Krzywickiego w Bydgoszczy. Więcej informacji mozna znależć na stronie www.KrzywyMusisz.pl.

 • 10
  sierpnia

  Kolejne RSQ1 w Atenach.

  Skordis Physiotherapy Center w Atenach to specjalistyczna klinika zajmująca się rehabilitacją wyczynowych sportowców, która w kwietniu 2017 rozpoczęła stosowanie metody RSQ1. Efekty były tak pozytywne, że już po czterech miesiącach zespół fizjoterapeutów zdecydował o zakupie kolejnego urządzenia RSQ1.

   

   

 • 2
  sierpnia

  Drugi gabinet RSQ1 w Belgradzie.

  Fizjonova to drugi gabinet w Belgradzie korzystający z metody RSQ1. W niedawno otwartym lokalu o powierzchni 600 m kwadratowych zespół 6 fizjoterapeutów będzie pomagał pacjentom ze stolicy Serbii i okolic.

 • 27
  lipca

  Marcin Krzywicki otwiera gabinet RSQ1

  Marcin Krzywicki, znany jako Król Twittera, to jedna z najbarwniejszych postaci polskiej piłki nożnej. W maju zasłynął strzeleniem zwycięskiego gola dla Widzewa, (film) grając z zerwanym więzadłem w kolanie. Pomimo jednoznacznych wskazań do operacji podjął rehabilitację metodami SOLVANO i RSQ1. Dzięki temu już po 14 dniach wrócił na boisko. Z naszych niezwykle skutecznych metod korzystał już wiele lat temu, gdy grał jeszcze w Cracovii. Te pozytywne doświadczenia skłoniły go podjęcia decyzji o otwarciu w rodzinnej Bydgoszczy gabinetu rehabilitacji pod nazwą Krzywy Musisz. Opowiada o tym między innymi na Facebooku i w Przeglądzie Sportowym w wywiadzie zatytułowanym „Prądy, które leczą”.

 • RSQ1 zwiększa siłę mięśni podczas rehabilitacji po rekonstrukcji ACL

  Na holenderskim uniwersytecie HAN University of Applied Sciences przeprowadzono badanie pilotażowe, którego celem było zbadanie efektów połączenia standardowej rehabilitacji po rekonstrukcji ACL z elektrostymulacją RSQ1.

  Jak widać na wykresie, średnia siła mięśnia czworogłowego uda w grupie używającej RSQ1 (czerwona przerywana linia) była większa niż w grupie kontrolnej, która nie stosowała elektrostymulacji (niebieska przerywana linia).

  Jeszcze wyraźniejszą różnicę zauważono porównując siłę w nodze operowanej względem nogi zdrowej po 12 tygodniach rehabilitacji. W grupie ćwiczącej w połączeniu z elektrostymulacją RSQ1 siła w nodze kontuzjowanej osiągnęła poziom 76–103% (gdzie 100% to siła nogi zdrowej). Natomiast w grupie kontrolnej osiągano siły w zakresie 64–78%, co oznacza, że wzrost siły w grupie RSQ1 był większy o około 26%.

  Pełny tekst artykułu jest dostępny pod linkiem.

  Efekty RSQ1 są zadziwiające!
 • 2
  czerwca

  RSQ1 zwiększa zakres ruchu w teście palce-podłoga

  W przeprowadzonym teście obejmującym 53 uczestników (27 osób w grupie eksperymentalnej oraz 26 osób w grupie kontrolnej) zmierzono zakres ruchu za pomocą testu Schobera (MST) oraz testu palce-podłoga FFD). Pomiary przeprowadzono przed i po wykonaniu 3 serii po 10 skłonów w przód. Wszyscy uczestnicy mieli podłączony neuroelektrostymulator RSQ1, ale tylko w grupie eksperymentalnej urządzenie wysyłało sygnał wywołujący lekkie napięcie mięśni.

  Zakres ruchu w teście palce-podłoga poprawił się znacząco w obu grupach, ale w grupie eksperymentalnej postępy były istotnie większe.

  Wyniki testu pokazują, że połączenie ćwiczeń z elektrostymulacją RSQ1 wyraźnie zwiększa ich skuteczność.

 • 15
  maja

  RSQ1 w Udinese Calcio.

  Udinese Calcio to kolejny klub Serie A używający RSQ1.

 • 7
  kwietnia

  Rehabilitacja dyskinezy łopatki z wykorzystaniem RSQ1

  Studenci fizjoterapii holenderskiego uniwersytetu Hogeschool van Amsterdam ASHP opublikowali raport, w którym opisali zastosowanie metody RSQ1 u pacjentki cierpiącej od ponad 5 miesięcy na dyskinezę łopatki. Rehabilitacja obejmująca 12 sesji przyniosła istotne zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz znaczący wzrost siły w osłabionych stabilizatorach łopatki: czworoboczny — części zstępująca (mTD), poprzeczna (mTT), wstępująca (mTA) oraz zębaty przedni (mSA).

  Jednocześnie zaobserwowano poprawę stabilizacji statycznej i dynamicznej łopatki. 

  Pełny tekst artykułu jest dostępny pod linkiem.

 • 31
  marca

  Szkolenie z metody RSQ1 w Krakowie

  Wczoraj w Krakowie odbyło się szkolenie dla fizjoterapeutów z metody RSQ1. Zajęcia prowadziła Kim van Wijk z Amsterdamu, która stosuje tę metodę od wielu lat, między innymi pracując z żeńską reprezentację Holandii w piłce nożnej. Uczestnicy uzyskali certyfikaty upoważniające do obsługi neuroelektrostymulatora RSQ1.

 • 15
  grudnia

  Certyfikat medyczny przedłużony.

   

  Po kolejnym pozytywnym audycie RSQ1 uzyskało przedłużenie certyfikatu medycznego w klasie CE IIa do stycznia 2020 roku.

 • 10
  listopada

  Domenico Berardi w klinice RSQ1 Włochy.

  Domenico Berardi, wybitny piłkarz włoski, który zasłynął strzeleniem 4 bramek podczas niezwykłego meczu Juventus – AC Milan 14 stycznia 2014 roku, utrzymuje wysoką formę dzięki systematycznym sesjom w klinice RSQ1 Włochy po opieką dr.Cristiana Ulivi.

 • 25
  lipca

  Rehabilitacja z RSQ1 po rekonstrukcji ACL.

  Roy Kelder, zawodnik USV Hercules, podczas rehabilitacji z wykorzystaniem metody RSQ1 po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego w Sportmedisch Centrum KNVB. Jest to jeden z kilku ośrodków specjalizujących się w rehabilitacji piłkarzy i sędziów piłkarskich posiadających certyfikat FIFA Medical Centre of Excellence, w których używane jest RSQ1.

 • 18
  czerwca

  Stefano Tempesti trenuje w klinice RSQ1 Riattiva.

  Stefano Tempesti, bramkarz włoskiej reprezentacji w piłce wodnej, srebrny medalista olimpijski,  podczas treningu w ośrodku klinice RSQ1 Riattiva.

 • 17
  czerwca

  Zastosowanie RSQ1 w koksartrozie — studium przypadku.

  Dwoje holenderskich fizjoterapeutów pracując pod nadzorem znanej fizjoterapeutki Kim van Wijk (zajmuje się między innymi żeńską reprezentacją Holandii w piłce nożnej) opracowało raport analizujący efekty zastosowania metody RSQ1 w przypadku koksartrozy.

  Ból, ograniczenie zakresu ruchu czy dyskomfort w codziennych aktywnościach zmniejszył się z 8 do 2 (w skali 1–10) już po 4 zabiegach przeprowadzonych w ciągu 2 tygodni. Kolejne 4 sesje przyniosły dalszą poprawę i zmniejszenie bólu do 1. Pełny tekst opracowania jest dostępny pod linkiem.

 • 25
  grudnia

  Klinika Sport Medical Alliance wprowadza RSQ1.

  Specjalizująca się w medycynie sportowej klinika Sport Medical Alliance w Belgradzie wprowadziła ostatnio metodę RSQ1 by przyspieszyć powrót na boisko swoich pacjentów. Krótki reportaż filmowy pokazujący reprezentanta Serbii w koszykówce Nemanja Nedovica podczas zabiegów RSQ1 można zobaczyć pod linkiem.

 • 27
  listopada

  RSQ1 na Malcie.

  Związek Piłki Nożnej Malty (Malta Football Association) zakupił w listopadzie urządzenia RSQ1 dla swojej narodowej drużyny.

 • 27
  listopada

  Olympiakos Pireus dołącza do RSQ1.

  Najbardziej znana grecka drużyna piłkarska Olympiakos Pireus dołączyła w ostatnio do rodziny RSQ1.

 • 29
  września

  RSQ1 w trzech kolejnych klubach!

  Trzy kolejne kluby piłkarskie Empoli FCGenoa CFC, Bologna FC poszerzyły ostatnio sieć RSQ1 w Europie.

 • 2
  lipca

  Trzecia drużyna świata ma RSQ1!

  Volero Zurich, najlepsza drużyna siatkówki kobiet w Szwajcarii, która zdobyła brązowy medal na rozegranych w maju b.r. Klubowych Mistrzostwach Świata od kilku dni ma do dyspozycji kilka urządzeń RSQ1. Będą używane do szybkiej rehabilitacji kontuzji, w treningu i przyspieszonej regeneracji po meczach.

 • 1
  lipca

  Paris Saint-Germain F.C. też używa RSQ1!

  Paris Saint-Germain F.C., wielokrotny Mistrz Francji, w czerwcu wprowadziło metodę RSQ1 w swoim centrum medycznym.

 • 28
  października

  Szkolenia RSQ1 uzyskały akredytację.

  Szkolenia umożliwiające uzyskanie tytułu “Certyfikowany terapeuta RSQ1” organizowane przez PhysiCare International (RSQ1 Holandia) uzyskały akredytację przez Holenderski Związek Fizjoterapeutów (KNGF — Royal Dutch Society of Physiotherapists). 

 • 25
  sierpnia

  Z RSQ1 od kontuzji do Mistrzostwa Świata!

  Syrine Ebondo to pochodząca z Tunisu zawodniczka skoku w skoku o tyczce. Po 3 miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją stopy dzięki trwającym 4 tygodnie zabiegom metodą RSQ1 w centrum prowadzonym przez Jerome Simian w Lionie wróciła do wielkiej formy i zdobyła Mistrzostwo Świata.

 • 25
  sierpnia

  Melina i Kevin wicemistrzami Europy!

  Mélina Robert-Michon oraz Kevin Mayer reprezentując Francję na Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce zdobyli dzisiaj srebrne medale. Oboje trenują w Lionie w ośrodku prowadzonym przez Jerome Simian, który jest przedstawicielem RSQ1 we Francji.

 • 12
  czerwca

  RSQ1 na World Cup 2014

  Na właśnie rozpoczynających się Mistrzostwach Świata World Cup Brazylia 2014 RSQ1 jest reprezentowane przez drużynę Holandii oraz zawodników: Ron Vlaar i Michel Vorm (Holandia), Juan Camilo Zúñiga (Kolumbia), Valon Behrami (Szwajcaria) and Djamel Mesbah (Algieria).

   

   

 • 1
  maja

  Pierwsza klinika RSQ1 w Brazylii!

  Klinika Dinamica w Belo Horizonte (www.saudedinamica.com.br) jako pierwsza w Brazylli zaczęła pomagać sportowcom z wykorzystaniem metody RSQ1.

 • 22
  stycznia

  RSQ1 w znanej rzymskiej klinice Villa Stuart.

  Od soboty 11 stycznia 2014 klinika Villa Stuart w Rzymie zaczęła stosować metodę RSQ1 by skuteczniej pomagać swoim pacjentom. Jest to już trzecia klinika z tytułem „FIFA medical center of excellence” używająca RSQ1.

 • 14
  listopada

  Włoska Federacja Piłki Nożnej stosuje RSQ1.

  Włoska Federacja Piłki Nożnej to kolejna narodowa organizacja stosująca metodę RSQ1.

 • 17
  października

  Kolejny reprezentant Holandii używa RSQ1.

  Michel Vorm, bramkarz reprezentacji Holandii, z którą zdobył srebrny medal Mistrzostw Świata 2010 w Republice Południowej Afryki od dzisiaj rozpoczyna treningi z wykorzystaniem RSQ1 w spersonalizowanej dla niego wersji.

 • 3
  października

  RSQ1 w FC Utrecht.

  Obok Ajax Amsterdam i Vitesse, FC Utrecht został trzecim  holenderskim klubem wykorzystującym metodę RSQ1.

   

   

 • 17
  września

  AS Roma też używa RSQ1!

  AS Roma to kolejny czołowy klub piłkarski używający metody RSQ1.

 • 19
  lipca

  Parma FC używa od dzisiaj RSQ1.

   

  Metoda RSQ1 będzie od dzisiaj stosowana w znanym włoskim klubie piłkarskim Parma FC.

 • 14
  lutego

  4 x RSQ1 w Ajax Amsterdam!

  Wczoraj odbyło się oficjalne rozpoczęcie współpracy Physicare Internationl (RSQ1 Holandia) z Ajax Amsterdam. Od dzisiaj 4 urządzenia RSQ1 będą używane w centrum medycznym tej utytułowanej drużyny piłkarskiej.

Wykorzystujemy pliki cookies w celach statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę cookies w swojej przeglądarce. Rozumiem